Complaint Procedures (French Creole)

Fason pou nou pote plent

Nenpot moun ki santi l te diskrimine akoz ras li, koule l oubyen nasyonalite l bo kote House of Hope/ Stepping Stones ta dwe pote plent sou baz atik VI konpayi a le l konplete epi remet fomile VI la bay konpayi a. Yo ka pote plent tou nan telefon nimewo a se 954-524-8989, ekstansyon 107 oubyen pa mwayen entenet nan www.houseofhope.org. Pou House of Hope/ Stepping Stones mennen envestigasyon sou yon plent yo te resevwa, li pa dwe depase 180 jou depi ensidan an te pase. Se selman plent konple yo House of Hope/ Stepping Stones pral envestige. Pou plent la ka konple, moun k ap fe l la ta dwe omwens mete non l, telefon li, dat ensidan te pase, epi bay detay sou sa k te pase a.

Yon fwa nou fin resevwa plent la, House of Hope/ Stepping Stones pral revize ka a pou yo konnen si biwo yo a gen jiridiksyon sou li. Moun ki te depoze plent la pral resevwa yon let pou fe l konnen si biwo nou an pral envestige ka a.

House of Hope/ Stepping Stones gen katrevendis {90) jou pou yo envestige plent la. Si yo bezwen plis enfomasyon pou yo rezoud ka a, House of Hope/ Stepping Stones ka kontakte moun ki te depoze plent la. Moun ki depoze plent la gen dis jou {10) travay pou l voye enfomasyon yo mande l la bay moun k ap envestige ka a. Si moun ki depoze plent la pa kontakte envestigate a oubyen l pa resevwa enfomasyon l bezwen an nan dis jou {10) travay, House of Hope/ Stepping Stones ka femen ka a administrativman. Yo ka femen ka a administrativman tou si moun ki depoze plent la pa de-sisde pouswiv ka a.

Apre envestigate a fin revize plent la, l ap voye youn nan de let sa yo bay moun ki te depoze plent la: yon let pou femen ka a oubyen yon let ki gen rezilta ka a ladan l {LOF). Let femti a gen ladan l rezime tout akizasyon yo epi l fe konnen pa gen vyolasyon atik VI la donk ka a femen. Let {rezilta a) LOF la fe yon rezime tout akizasyon ak entevyou yo te fe sou ensidan ki te pase a, epi l eksplike kelkeswa aksyon disipline, fomasyon siplemante manm pesonel la oubyen nenpot lot aksyon yo ta deside fe. si moun ki te pote plent la vle fe yon apel kont desizyon sa ,li gen set {7)jou pou l fe sa depi le l te resevwa let LOF la.

Fason pou yo fe l ak fomile pou yo pote plent yo pral disponib pou piblik la sou sit entenet House of Hope/ Stepping Stones la nan www. Housseofhope.org . Si yo bezwen enfomasyon nan yon lot lang, kontakte Latasha Ray , Direktris operasyon yo nan 954-524-8989.

Title VI Program