Notice to Public (French Creole)

Anons Pou Piblik La:

House of Hope/ Stepping Stones opere pwogram transpotasyon ak sevis li yo san gade sou ras, koule, ak peyi orijin moun konfomeman ak Tit VI nan Lwa Dwa Sil la. Nenpot moun ki kwe yo te fe yon pratik diskriminasyon ilegal kont li sou Tiv VI kapab depoze yon plent ak House of Hope/ Stepping Stones.

Pou plis enfomasyon sou pwogram dwa sivil House of Hope/ Stepping Stones la, ak pwosedi pou depoze yon plent, kontakte Latasha Ray VI Contact nan 954-5248989 Ext 1020 imel lray@houseofhope.org oswa vizite biwo administratif nou nan www.houseofhope.org

Yon moun k ap depoze yon plent kapab voye li direkteman bay Depatman Edikasyon Florida. Pou fe sa depoze plent la ak Kodonatris Distri 4 Tit VI Adrienne Brown nan adrienne.brown@dot.state.fl.us